top of page

Werking psychologie

Aanmelding

De aanmelding gebeurt telefonisch of via e-mail. Dit kan op eigen initiatief (ouders of cliënt zelf) of na doorverwijzing door een huisarts, CLB, CGG, …. Tijdens deze aanmelding worden de moeilijkheden reeds kort besproken. Nadien wordt een moment vastgelegd voor een intakegesprek, waar dieper wordt ingegaan op de ervaren moeilijkheden.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek worden de ervaren moeilijkheden nader besproken. Dit kan met één of beide ouders gebeuren en in aan-/afwezigheid van het kind. Wanneer het een jongere betreft en deze ouder is dan 12 jaar, wordt de jongere eveneens uitgenodigd. Het doel van dit eerste gesprek is om kennis te maken, en de vragen en verwachtingen te bespreken. Op het einde van dit gesprek worden nog enkele afspraken gemaakt. Het aantal sessies is afhankelijk van de vraag en de vorderingen die gemaakt worden.

Begeleiding

Afhankelijk van de hulpvraag wordt een korte of lange begeleiding opgestart. De eerste sessie van deze begeleiding wordt gebruikt om een vertrouwensrelatie met het kind of de jongere op te bouwen. Vanaf de tweede sessie wordt met de moeilijkheden aan de slag gegaan. Tijdens de begeleiding worden de ouders regelmatig gecontacteerd. Er kunnen ook tussentijdse evaluatiegesprekken georganiseerd worden. Zodra de ouders en/of het kind het gevoel hebben opnieuw klaar te zijn om alleen op pad te gaan, wordt de begeleiding afgebouwd. Daarnaast wordt een opvolgsessie vastgelegd, drie of zes maanden na het einde van de begeleiding. Wanneer het tijdens deze sessie positief verloopt, wordt de begeleiding afgesloten. Indien besloten wordt dat het kind of de ouders nog enkele sessies nodig hebben, worden hier afspraken voor vastgelegd.

Beroepsgeheim

Psychologen zijn gebonden aan een deontologische code, waaronder het beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat tijdens begeleidingen verteld wordt, beschermde informatie is. Deze mag enkel gedeeld worden wanneer de ouders of een jongere boven de 12 jaar hier toestemming voor geven.

Binnen de groepspraktijk is er sprake van gedeeld beroepsgeheim. Indien jouw kind ook logopedie of ergotherapie volgt, is intern overleg tussen de collega’s van de praktijk mogelijk.

Tarieven

Tarieven / Honoraria:
Tarieven zijn afhankelijk van de specifieke behoeften van elke cliënt.

Tarief: IQ test in functie van de opstart logopedie: € 170

Betaling:
Ouders kunnen zowel cash (per sessie) als via een maandelijkse factuur betalen. Indien u beschikt over een app van uw bank is betaling in deze vorm ook mogelijk.
 

Afspraak annuleren: minstens 24u op voorhand, anders wordt deze afspraak aangerekend - tenzij je een geldige reden heeft (bijvoorbeeld ziekte of geval van overmacht).

Terugbetaling:

De kosten voor ‘therapie’ worden deels terugbetaald.
Voor onderzoeken voorziet de mutualiteit geen terugbetaling.

Vraag meer info hierover bij je mutualiteit.

Tarieven Psychologie
bottom of page