top of page

Werking ergotherapie

Brabbel is erop gericht om kinderen te helpen bij de ontwikkeling en het zo zelfstandig mogelijk thuis, op school, in de vrije tijd en tussen leeftijdsgenootjes te laten functioneren, dit volgens het Systematische Ergotherapeutisch Handelen (SEH). Brabbel werkt dus op activiteitsniveau (dagelijks functioneren) en op participatieniveau (met de omgeving).


Dit alles doen we spelenderwijs en maken we gebruik van praktische vaardigheden/hulpmiddelen om het probleem te verminderen of op te lossen.

Aanmelding

De aanmelding kan gebeuren door de ouders, maar ook door een leerkracht, de zorgcoördinator, het CLB, doorverwijzing door een b(r)abbeltherapeute, ...
De aanmelding kan telefonisch of via mail gebeuren.

Intakegesprek

Bij het intakegesprek (met ouders en kind) volgt er eerst een kort anamnesegesprek over de voorgeschiedenis en de hulpvraag van het kind. Vervolgens analyseer ik de sterke en zwakke kanten van het kind a.d.h.v gestandariseerde testen om de problemen van het kind meer in kaart te brengen.

Na het onderzoek worden deze testen geëvalueerd en wordt er een verslag opgesteld.
Het verslag wordt op een later moment met de ouders besproken, vooraleer we de therapie starten.

Begeleiding

Na het onderzoek wordt een ergotherapeutisch behandelplan opgesteld. De ondersteuning en behandeling worden geboden op volgende gebieden:

 • Visuele, auditieve en tactiele perceptie

 • Ruimtelijke oriëntatie, structuratie en inzicht

 • Grove en fijne motoriek

 • Schrijf- en tekenmotoriek (schrijfdans en schrijftrein)

 • Rekentherapie

 • Oog-handcoördinatie

 • Lateralisatie, ontwikkelen van de handvoorkeur

 • Lichaamsbesef/plan

 • Evenwicht

 • Structureren en organiseren

 • Aandacht, concentratie, werkhouding

 • Zelfredzaamheid (ADL-activiteiten)

 • Studiebegeleiding


​Schrijfdans is ook een onderdeel van de therapie bij schrijf- en tekenmotoriek. Dit is een programma, dat kinderen "leert schrijven" vanuit hun natuurlijke bewegingen, met hun eigen zwier en zwaai. Met allerlei materialen zoals lijm, scheerschuim, badschuim, verf, wascokrijtjes, krijt, stiften, etc… ervaren kinderen hoe ze op een plezierige manier schrijf-motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen. Schrijven, schrijftekenen voor de allerjongsten wordt begeleid door muziek. Schrijfdans is geschikt voor alle kinderen van 2,5 t/m 12 jaar, ongeacht hun motorische vaardigheden of verstandelijke vermogens.


Het vervolg van schrijfdans is schrijftrein. Schrijftrein heeft als doelgroep kinderen vanaf 5 jaar tot 8 à 9 jaar. Als procesgestuurde schrijftrainingsmethodiek wil "schrijftrein" kleuters uit het laatste kleuterklasje ondersteunen in het voorbereidend schrijven om vervolgens de letters en de woorden te leren schrijven in het eerste leerjaar en de hoofdletters in het tweede leerjaar.

Beroepsgeheim

Binnen de groepspraktijk is er sprake van gedeeld beroepsgeheim. Indien jouw kind ook logopedie of psychologie volgt, is intern overleg tussen de collega’s van de praktijk mogelijk.

Tarieven

Tarieven / Honoraria:

Tarieven zijn afhankelijk van de specifieke behoeften van elke cliënt.

Betaling:
Ouders kunnen zowel cash (per sessie) als via een maandelijkse factuur betalen. Indien u beschikt over een app van uw bank is betaling in deze vorm ook mogelijk.
 

Afspraak annuleren: minstens 24u op voorhand, anders wordt deze afspraak aangerekend - tenzij je een geldige reden heeft (bijvoorbeeld ziekte of geval van overmacht).

Terugbetaling:

De kosten worden deels terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering.

Vraag meer info hierover bij je mutualiteit.

Tarieven Ergotherapie
bottom of page